Tocom, SICOM,AFET
Pafuture
สถาบันวิจัยยาง
องค์การสวนยาง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์
อัตราแลกเปลี่ยน
 
 
 
ราคายางแผ่นดิบ 2555
ราคาน้ำยางสด 2555
ราคาน้ำยางสด 2554
ราคายางแผ่นดิบ 2554
ราคายางแผ่นดิบ 2553
 
 
 
Counter Free
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์
พันธกิจ/ภารกิจ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อยกระดับสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และป็นที่พึ่งของ สังคม

ไปที่ด้านบน


พันธกิจ/ภารกิจ

ประกอบด้วยภารกิจสำคัญ 4 ประการ ได้แก่
1. การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์
2. การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกและครอบครัว
4. ส่งเสริมช่วยเหลือสังคม

ไปที่ด้านบน


วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- เพื่อให้สมาชิกมีความรู้เรื่องหลักการและวิธีการให้มากขึ้น
- เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องการบริการที่ดี
- เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำยางและยางแผ่นดิบ
- เพื่อให้มีการเพิ่มเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ
- เพื่อให้มีการแปรรูปผลผลิตยางพารา
- เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกรับทราบ
- เพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
- เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก
- เพื่อให้มีการช่วยเหลือสังคมชุมชน

ไปที่ด้านบน


ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด   จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ประเภทสหกรณ์การเกษตรเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ ก 007442 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
โดยเหตุผลที่มีการก่อตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด  เพราะเนื่องจากในปีพ.ศ.2542 ราคายางพาราตกต่ำ  โดยรัฐบาลมีนโนบายที่จะแทรกแซงราคายางพารา    
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องราคายาง ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง และเพื่อเป็นพลังในการต่อรองกับโรงงานอุตสาหกรรมและพ่อค้าคนกลาง
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราจำนวนหนึ่งได้มีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็นสหกรณ์ โดยมีคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดังนี้

ไปที่ด้านบน


โครงสร้างการบริหารงาน

 

ไปที่ด้านบน

 
 
ภาพสถานที่จริงของสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง
อ่านต่อ +
 
 
 
     

สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
341 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

Tel(office)    +(66) 38-211188,  +(66) 81-4280247  ฝ่ายการตลาด +(66) 86-1402511
Tel(ห้องชั่ง) +(66) 38-211108 Email: marketing@btrubbercoop.or.th     ดูแผนที่

 

© สงวนสิขสิทธิ์ 2554 สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด