Tocom, SICOM,AFET
Pafuture
สถาบันวิจัยยาง
องค์การสวนยาง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์
อัตราแลกเปลี่ยน
 
 
 
ราคายางแผ่นดิบ 2555
ราคาน้ำยางสด 2555
ราคาน้ำยางสด 2554
ราคายางแผ่นดิบ 2554
ราคายางแผ่นดิบ 2553
 
 
 
Counter Free
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจสหกรณ์

  

                                                                                                                         

        สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 1,013 คน สหกรณ์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวมผลผลิต และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก โดยใช้อุดมการณ์ที่ว่า ร่วมกันซื้อร่วมกันขายเมื่อมีผลกำไรก็นำมาแบ่งปันกัน

 

วิธีสมัครสมาชิก
       สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ต้องเป็นผู้ที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราและมีความประสงค์จะร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
ตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ฯ ต้องสมัครสมาชิกโดยการซื้อหุ้นกับสหกรณ์ ในอัตราขั้นต่ำ 100 หุ้น หุ้นละ 10 บาท และมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกจำนวน 100 บาท
โดยหากสหกรณ์มีกำไรจะมีการปันผลคืนให้กับสมาชิก หากสมาชิกท่านใดเมื่อสมัครสมาชิกไปมีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิก ก็สามารถทำได้โดยสหกรณ์ จะคืนค่าสมัครสมาชิกตามที่ท่านชำระไว้
หลักฐานในการสมัครสมาชิก
1. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย หรือ ธกส. (ออมทรัพย์)
       โดยท่านที่มีความประสงค์จะสมาชิกสหกรณ์ ฯ ขอให้ยื่นคำร้อง และกรอกใบสมัครสมาชิกได้ที่   สำนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด     
เลขที่ 349 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  20270   หมายโทรศัพท์ 038-211188 , 0814280247
 
สินค้าและบริการ
 
ยางแผ่นดิบ
อ่านต่อ +
 
น้ำยางสด
อ่านต่อ +
 
ยางแผ่นรมควัน
อ่านต่อ +
 
 
 
     

สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
341 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

Tel(office)    +(66) 38-211188,  +(66) 81-4280247  ฝ่ายการตลาด +(66) 86-1402511
Tel(ห้องชั่ง) +(66) 38-211108 Email: marketing@btrubbercoop.or.th     ดูแผนที่

 

© สงวนสิขสิทธิ์ 2554 สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด